Regulamin


1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Snuter (Snuter.pl) znajdującego się pod adresami internetowymi snuter.pl, snuter.eu. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich jego załączników w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki Właściciela i Administratora posiadającego prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu Snuter.pl. Usługi świadczone w serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Definicje

Regulamin - dokument dostępny pod adresem: https://www.snuter.pl/regulamin

Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://www.snuter.pl/

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która założyła konto w serwisie

Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma Grilled Apps Inc., NIP: 6751711265, REGON: 384129934

Adres E-mail - adres mailowy Użytkownika służący do logowania się do serwisu

Hasło - ciąg co najmniej 6 znaków służący do logowania się do serwisu

Użytkownik dopasowany - użytkownik serwisu, który został sparowany z innym użytkownikiem w Losowaniu Dopasowania.

Para - para użytkowników, którzy są ze sobą dopasowani (mogą oglądać swoje profile, pisać do siebie itd).

Losowanie dopasowania - proces, w którym użytkownicy serwisu są dopasowywani w Pary.

Profil - zbiór informacji i zdjęć Użytkownika, które są udostępniane tylko Użytkownikowi, innym Dopasowanym Użytkownikom oraz Usługodawcy i pracownikom Usługodawcy

3. Rodzaje i zakres świadczonych usług

3.1. Użytkownik po zarejestrowaniu może wykonywać następujące czynności:

- edycja informacji w profilu

- dodawanie zdjęć

- oglądanie profili Dopasowanych Użytkowników oraz pisanie do nich na chacie

- usuwanie par

- uczestniczenie w Losowaniu Dopasowań co 2 tygodnie

- wykupienie Konta Premium lub Konta Premium Gold

3.2. Użytkownik po wykupienia Konta Premium może wykonywać następujące czynności:

- edycja informacji w profilu

- dodawanie zdjęć

- oglądanie profili Dopasowanych Użytkowników oraz pisanie do nich na chacie

- usuwanie par

- uczestniczenie w Losowaniu Dopasowań co tydzień (bez pewności otrzymania dopasowania)

- wykupienie Konta Premium Gold

3.3. Użytkownik po wykupienia Konta Premium Gold może wykonywać następujące czynności:

- edycja informacji w profilu

- dodawanie zdjęć

- oglądanie profili Dopasowanych Użytkowników oraz pisanie do nich na chacie

- usuwanie par

- uczestniczenie w Losowaniu Dopasowań co tydzień

- 100% pewność otrzymania dopasowania w Losowaniu dopasowań

3.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika w ciągu 14 dni od jej zawarcia lub w innych uzasadnionych przypadkach, kwota wpłacona za Konto Premium lub Konto Premium Gold zostaje zwrócona na nr konta bankowego podany przez Użytkownika

3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczenia usług

4. Warunki świadczenia i korzystania z usług

4.1. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem przez użytkownika Regulaminu.

4.2. By móc w pełni korzystać z oferowanych przez Serwis usług Użytkownik musi spełniać następujące warunki techniczne: posiadać urządzenie (komputer, smartphone) z dostępem do internetu i przeglądarkę Chrome w wersji 32+ lub Microsoft Edge w wersji 12+ lub Firefox w wersji 29+ lub Opera w wersji 19+ lub Safari w wersji 8+ lub Samsung Internet

4.3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

4.4. Użytkownikiem Serwisu może zostać jedynie osoba pełnoletnia.

4.5. Jednemu Użytkownikowi przysługuje nie więcej niż jedno Konto w Serwisie.

4.6. By zalogować się na Konto, należy podać Adres E-mail podany przez Użytkownika w czasie rejestracji w Serwisie oraz Hasło, które powinno być znane jedynie danemu Użytkownikowi. Jeżeli na skutek błędów Użytkownika do jego Konta uzyska dostęp osoba trzecia, to Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek tego niedopatrzenia.

4.7. Wszystkie płatne usługi w Serwisie świadczone są za zgodą i na życzenie Użytkownika po uiszczeniu przez niego odpowiedniej opłaty aktywacyjnej na numer rachunku bankowego podanego w Serwisie. W momencie dokonania przelewu na tenże rachunek Użytkownik zawiera z Właścicielem Serwisu umowę o świadczenie na jego rzecz wybranej usługi. Zgodnie z przepisami polskiego prawa na odstąpienie bez podania przyczyny od zawartej w ten sposób umowy usługobiorca ma 14 dni.

4.8. Usługa Konto Premium i Konto Premium Gold jest świadczona przez 365 dni od dnia aktywacji i nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

4.9. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien powiadomić o tym usługodawcę, wysyłając przed upływem tego terminu poprzez formularz kontaktowy zawarty w zakładce Kontakt, oświadczenie następującej treści:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Konto Premium/Konto Premium Gold (prosimy wybrać rodzaj usługi) w serwisie Snuter.pl

Imię i nazwisko użytkownika:

Numer konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot pieniędzy:

Adres e-mail podany podczas rejestracji:

4.10. Użytkownik, który złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w ciągu 14 dni otrzyma zwrot pieniędzy od usługodawcy za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku podany przez usługobiorcę.

4.11. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na publikowanie przekazanych przez niego treści i danych oraz udostępniania ich innym Użytkownikom. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z kopiowania zdjęć lub informacji o Użytkowniku przez osoby trzecie.

4.12. 4.11 nie obowiązuje w przypadku takich danych jak: adres e-mail, numer rachunku bankowego oraz Hasło Użytkownika.

4.13. Administrator Serwisu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia zaszłe w świecie rzeczywistym, do jakich doszłoby między Użytkownikami, którzy nawiązali znajomość za pośrednictwem Serwisu

4.14. Administrator nie jest w stanie zweryfikować danych i zdjęć udostępnianych przez Użytkowników, nie odpowiada więc za ich prawdziwość.

4.15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie i naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich. Natomiast Użytkownik w momencie rejestracji deklaruje, iż w wypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu praw do tychże treści, podpisze oświadczenie zwalniające Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie.

4.16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek losowe zdarzenia związane z funkcjonowaniem Serwisu, na które nie ma wpływu, w szczególności za niezawinioną utratę danych lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

4.17. Na swoim Profilu Użytkownik może udostępnić nie więcej niż 6 zdjęć, każde w rozmiarze nie większym niż 2MB i o rozszerzeniu nie innym niż jpg, png, jpeg. W Serwisie nie zostaną opublikowane zdjęcia, które nie spełnią tych kryteriów.

4.18. Działania takie jak: publikowanie treści o charakterze reklamowym czy komercyjnym, umieszczanie treści pornograficznych lub innych naruszających normy moralne oraz rozpowszechnianie treści naruszających w jakikolwiek sposób prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zabronione, tak samo jak korzystanie z Serwisu sprzeczne z jego charakterem i przeznaczeniem bez zgody Administratora.

4.19. Administrator ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli nie przestrzega on zasad zawartych w 4.18 lub innych postanowień niniejszego Regulaminu.

4.20. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w trakcie rejestracji i korzystania z Serwisu danych osobowych (w tym danych wrażliwych takich jak wyznanie czy orientacja seksualna) w celu prezentacji części tych danych w jego Profilu widocznym dla innych Użytkowników, realizacji aktywacji usługi Konta Premium lub Konta Premium Gold, otrzymywania wiadomości e-mail dotyczących uczestnictwa w serwisie oraz promujących i reklamujących Serwis, okresowego zbierania statystyk przez Administratora Serwisu. Dane są przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób aż do momentu rezygnacji z usług lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W takim wypadku następuje całkowite usunięcie danych osobowych z baz danych Administratora Serwisu.

4.21. W dowolnym momencie Konto może zostać usunięte z Serwisu przez Użytkownika bez podawania przez niego przyczyny. Jest to równoznaczne z usunięciem danych osobowych Użytkownika z baz danych Administratora Serwisu oraz rezygnacją ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług.

4.22. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, modyfikacji tych danych lub zaprzestania ich przetwarzania (może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług na jego rzecz, o ile przetwarzanie tychże danych było niezbędne dla realizacji celów umowy). Żądania takie należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Punkt nie dotyczy Użytkowników, którzy zgłosili rezygnację ze świadczonych na ich rzecz usług.

5. Postępowanie reklamacyjne i postanowienia końcowe

5.1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług oraz funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się w Serwisie w zakładce "Kontakt". Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną.

5.2. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzyma na podany w formularzu adres e-mail po jej rozpatrzeniu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

5.3. Ewentualne spory między Właścicielem Serwisu a konsumentem mogą być rozwiązywane w postępowaniu polubownym przed sądem polubownym, zakładając, że obie strony sporu zgodzą się na to. W odmiennym przypadku rozpatrywanie sporów należy do sądów właściwych według przepisów zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego.

5.4. Reklamacje wynikające na nieprawidłowości wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane. W szczególności dotyczy to przypadku niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych zawartych w 4.2.

5.5. Administrator ma prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, jeśli ma to na celu przywrócenie poprawnej funkcjonalności Serwisu.

5.6. Zamieszczone w Serwisie dane oraz elementy Serwisu podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego. Nie można kopiować ich bez zgody Administratora. Przypadki dozwolonego użytku określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.7. Logowanie w Serwisie dokonane po umieszczeniu przez Administratora w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu uważa się za zaakceptowanie przez Użytkownika zmian dokonanych w Regulaminie.

5.8. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie opublikowania.